EDELMUR APARTMENTHAUS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 1. A szolgáltató adatai
  • Cégnév: 3G Technolgy GmbH
  • Székhely: 1090 Bécs, Wiesengasse 23-25/17
  • Cégjegyzékszám: FN 399480x
  • Adószám: ATU 68410819
 2. Általános szabályok
  1. Az „Általános Szerződési Feltételek” – a továbbiakban ÁSZF – szabályozza a szolgáltató által üzemeltetett Edelmur Apartmanház (Steindorf 3, A-8862 Stadl an der Mur) és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének feltételeit.
  2. Az ÁSZF nem zárja ki egyedi vagy speciális megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, utazási irodákkal, utazásszervezőkkel vagy más olyan vállalkozásokkal, akik a szolgáltató szolgáltatásait értékesítik, így ezáltal a szolgáltatóval együttműködnek.
 3. A szerződő fél
  1. A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég.
  2. A szolgáltató és a vendég a – feltételek teljesülése esetén – a szükség szerint a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak – a továbbiakban együttesen: szerződő felek.
 4. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása
  1. A vendég szóban, írásban – levélben, e-mailben – küldött ajánlatkérésére a szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított legkésőbb 48 órán belül ajánlatot küld a vendég részére. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belülírásban a tényleges megrendelés a vendég részéről nem érkezik meg, úgy a szolgáltató az ajánlati kötöttsége alól mentesül, a szolgáltató ajánlati kötöttség megszűnik.
  2. A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a megrendelés írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítása csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta, a megrendelés vagy a megrendelés módosítása szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet.
  3. A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.
  4. Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szobát a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
  5. A szállásszolgáltatás igénybevételnek vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
  6. A szállásszolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a vendég személyazonosságát törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolja. A szálláshelyen bejelentés nélkül senki sem lakhat.
  7. A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.
 5. Az elszállásolás kezdete és vége (check-in és check-out)
  1. A vendégnek joga van a lefoglalt szoba elfoglalására a megállapodás szerinti nap 15:00 órától.
  2. A szolgáltatónak abban az esetben, ha a vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 18:00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.
  3. Amennyiben a vendég az ellenértéket előre megfizette, a szoba(k) legkésőbb a következő nap 9:00 óráig lefoglalva marad(nak).
  4. A vendégnek a szobát az elutazási napon 11:00 óráig el kell hagynia.
  5. A szálláshely foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatásunkat kívánja igénybe venni, kérjük, legkésőbb az elutazás előtti napon 12:00 óráig jelezze számunkra, és csak jóváhagyó visszajelzés esetén lehet élni a tartózkodás meghosszabbításának lehetőségével.
 6. Az elszállásolás meghosszabbítása
  1. A tartózkodás vendég általi meghosszabbításához a szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.
  2. Amennyiben a vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 12:00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni, és ezzel egyidejűleg a szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.
 7. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
  1. A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt apartmant az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el (check-in) és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 11:00 óráig (check-out) köteles elhagyni.
  2. Abban az esetben, ha a vendég a szobát az érkezési napon az 5.(a) pontban meghatározott check-in időpont előtt kívánja elfoglalni, azt a szabad kapacitás függvényében megteheti, de erről előzetes egyeztetés szükséges szolgáltatóval.
  3. A szolgáltató vendégei számára lehetővé teszi – a háziállatra vonatkozó külön díjfizetés ellenében -, hogy a szállodába kistermetű kutyáját vagy macskáját bevigye azzal, hogy a háziállat a szállodai szobában kizárólag a vendég felügyeletével tartható, és a szálláshely vendégei számára nyitva álló közös helyiségeket csak a saját apartman megközelítésére használhatják, egyéb helyiségeket – pl.: játszószoba, lépcsőház, stb. – a háziállatok nem használhatják. Amennyiben a szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a háziállat mérete vagy viselkedése zavarja az üzemeltetést, jogosult a háziállat fogadását megtagadni.
  4. A vendég teljes kártérítéssel tartozik a háziállata által okozott károkért.
  5. A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:
   1. a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott apartmant, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja,
   2. a vendég a szálláshely házirendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,
   3. a vendég nem tartja be a szálláshely biztonsági szabályzatát, pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,
   4. a vendég a szálláshely alkalmazottaival vagy vendégeivel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít,
   5. a vendég fertőző vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a többi vendég nyugalmát.
   6. a vendég a szolgáltató által igényelt fizetési garancia vállalási kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.
  6. Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” miatt nem megy teljesedésbe, úgy a szerződés megszűnik.
  7. A vendég a szálláshely összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe
  8. A gyermek vagy fiatalkorú vendég nem hagyható szülői felügyelet nélkül sem az apartmanban, sem a közös helyiségekben, kertben. Szülők teljes körű felelősséggel tartoznak a gyermekükért az apartmanház és kertjének teljes területén. Bármely közös játékot, eszközt a szülők felelügyelete és felelősségvállalása mellett használhatnak a gyermekek, fiatalkorúak.
 8. A szolgáltatások biztosítása
  1. Szolgáltató kizárólag szálláshely nyújtásával foglalkozik. Étkezés biztosítását egyéb szolgáltatók végzik, szolgáltató csak közvetítői szerepet vállal, a szálláshely nyújtásán felül egéb szolgáltatásért semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben a szolgáltató saját hibájából – különösen: túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák – nem tudja biztosítani a megrendelt szálláshely-szolgáltatásokat, köteles a vendég elhelyezéséről gondoskodni.
  2. A szolgáltató az (a) pontban vállalt kötelezettsége körében köteles:
   1. a megrendelésben visszaigazolt szolgáltatásokat az abban megjelölt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűnéséig – egy másik ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyre felajánlani, és a vendég elfogadása esetén biztosítani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a szolgáltatót terheli.
   2. igény esetén térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a vendégnek, hogy a szálláshelyváltozást az általa megjelölt személlyel közölhesse.
   3. ingyenes transzfert biztosítani a vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez és az esetleges visszaköltözéshez.
  3. Amennyiben a szolgáltató a (b) pontban rögzített kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve ha a vendég a számára felajánlott helyettesíthető szálláshelyeket elfogadja, a vendég utólagos kártérítési igénnyel nem léphet fel.
 9. A szolgáltató által alkalmazott árak
  1. A szálláshely mindenkori listaárai (Rack Rate) a szálloda honlapján kerülnek rögzítésre.
  2. A szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott. Egyéb szolgáltató áraiért szolgáltató felelősséget nem vállal.
  3. A vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a szálláshely honlapján, e-mailben vagy telefonon.
  4. A szolgáltató által közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott mindenkori ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban a mindenkori idegenforgalmi adót, amit a szálláshely díján felül kell megfizetni. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többletterheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a vendégre.
  5. A szolgáltató árait euróban határozza meg.
  6. A szolgáltató vállalja, hogy az aktuális szálláshelyárakat, az aktuális akcióit, kedvezményeit és egyéb ajánlatait az általa működtetett www.edelmur.eu weboldalon is közzéteszi.
  7. Vendégközvetítés esetén a partnerrel kötött együttműködési szerződésben megállapított szerződéses ár kerül kiszámlázásra.
 10. Kedvezmények
  1. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a szálláshely weboldalán kerülnek meghirdetésre.
  2. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatóak semmilyen más kedvezménnyel.
  3. A szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.
 11. Gyermekkedvezmények
  1. Szolgáltató gyermekek részére – legalább egy szülővel közös szobában történő elhelyezés esetén – az alábbi szálláshely-kedvezményt biztosítja:
   • 0-3 éves korig (a 3. életévét még be nem töltött gyermek esetén): ingyenes szálláshely-igénybevétel.
   • 3-14 éves korig (a 14. életévét még be nem töltött gyermek esetén): weboldalon feltüntett kedvezményes ár.
   • 14 éves kor fölött  teljes ár fizetendő.
  2. Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szobatípusokban van lehetőség. Pótágy díja a webodalon elhelyezett ár szerint kerül meghatározásra. A pótágy igényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges.
 12. A fizetés módja és annak garanciája
  1. A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson. A lefoglalt szállás-szolgáltatások teljes értékét a vendég legkésőbb az érkezést megelőző 30. napig köteles megfizetni, ellenkező esetben a foglalása törlődik.
  2. A vendég a tartózkodás időtartamára számított szállásdíj összegét több módon egyenlítheti ki: átutalhatja bankszámlaszámunkra vagy kártyás fizetés útján. A fizetéssel kapcsolatban felmerülő esetleges költségek a szerződő felet terhelik.
  3. A szolgáltató az apartmanban elhelyezett tárgyak biztosítása érdekében kaució megfizetésére tart igényt, melyet a szállásdíj megfizetésével együtt kell megfizetni előre. Amennyiben károkozás nem történt, a check-out-ot követő ellenőrzést követően kerül visszatérítésre a kaució összege legkésőbb a szálláshely elhagyását követő 5 munkanapon belül. Amennyiben károkozás kerül megállapításra, azt vendéggel az ellenőrzést követően haladéktalanul közüljük, a külön díjszabásban megállapított összeg levonásra kerül a kaucióból, a fennmaradó összeg pedig ezt követő 5 munkanapon belül kerül visszautalásra. Amennyiben a kaució a kár összegét nem fedezi, fenntartjuk magunknak a jogot a nem fedezett összeg érvényesítésére.
  4. A szerződő fél a szolgáltatás ellenértékét euróban jogosult és köteles kiegyenlíteni.
  5. A szolgáltató a szolgáltatás(ok) ellenértékének kiegyenlítésére készpénzes fizetési lehetőséget helyszínen előzetes kérésre és a szolgáltató jóváhagyásával tud biztosítani.
 13. A lemondási feltételek
  1. Amennyiben a szálláshely ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:
   1. a visszaigazolt érkezés napját megelőző 30 napon belüli elállás esetén a teljes összeg visszatérítésre kerül.
   2. a visszaigazolt érkezés napját megelőző 29-8 napon belüli elállás esetén a kötbér összege a szálláshelyszolgáltatás ellenértékének 50%.
   3. a visszaigazolt érkezés napját megelőző 7 napon belüli elállás esetén a kötbér összege a szálláshelyszolgáltatás 100%-a.
  2. Amennyiben a vendég gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a szerződő fél/megrendelő köteles a szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a szálláshelyet ténylegesen igénybevevő vendég viselné.
 14. A vendég jogai
  1. A szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.
  2. A vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a részére írásban e-mailen keresztül vagy telefonon szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja, és arra a vendégnek érdemi választ ad.
 15. A vendég kötelezettségei
  1. A vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.
  2. Abban az esetben, ha a vendég élelmiszert vagy italokat behoz az apartmanházba, azt kizárólag a saját apartmanja célnak megfelelő helyén tárolhatja.
  3. A vendég gépjárművével ingyen használhatja az apartmanház parkolóját. A parkolóban a KRESZ előírása szerint kell közlekedni.
  4. A szemetet szelektíven kell gyűjteni, és a szálláshely területén, illetve az apartmanokban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. Az apartmanokból illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.
  5. A szálláshely területén lévő eszközöket, berendezéseket a vendég kizárólag saját felelősségére használhatja.
  6. A szálláshely zárt helyiségeiben (beleértve az apartmanokat is), közösségi területein valamint a szálláshelyhez tartozó teljes nyílt területen (beleértve a kertet) tilos a dohányzás, kivéve a táblával kijelölt helyeket az apartmanház külső területén. Az apartmanban történő dohányzás esetén a szolgáltató jogosult 100,00 euró extra takarítási díjat felszámolni a vendég terhére.
  7. Tűz esetén az apartmanház telefonszámát és a 122-es hívószámot kérjük haladéktalanul értesíteni. A vendég köteles tűz vagy egyéb riasztás esetén az apartmanokat, illetve a szálláshely közös rendeltetésű tereit az itt elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni.
  8. A vendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálláshely írásos hozzájárulása, továbbá a vendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.
  9. A vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó kiskorúak folyamatosan felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szolgáltató szálláshelyén.
  10. A vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szálláshely telefonszámán vagy e-mail címén, és minden szükséges adatot a szálláshely rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési vagy büntető eljáráshoz szükségesek.
  11. A vendég kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szálláshely közös használatú területein (kivéve mellékhelyiségek, de beleértve a gépkocsi parkolót és a szállodához közvetlenül tartozó külső területeket) vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek.
  12. Elutazáskor a vendég köteles a szobakártyákat a recepción leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kártya elvesztése vagy megsemmisülése esetén a szolgáltató jogosult az adott kártya után kártérítési díjat felszámítani, melyet a vendég távozáskor köteles megfizetni. A szobakártyákat a vendég az elutazásának napján 11:00 óráig használhatja fel a szobájába való bejutásra. A szobakártya ezen időpontot követően – kivéve, ha a vendég a szolgáltatóval megállapodott a tartózkodás meghosszabbításáról- érvényességét veszti.
  13. Vendég távozásakor köteles az apartmant, az abban található eszközöket megfelelő, tiszta állapotban hátrahagyni. Amennyiben extra takarítási igány merül fel a vendég távozása után, szolgáltató jogosult a kaucióból extra takarítási díjat felszámolni.
 16. A vendég kártérítési felelőssége
  1. a vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató vagy harmadik személy elszenved a vendég vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak.
  2. A vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni.
 17. A szolgáltató jogai
  1. Amennyiben a vendég az igénybe vett vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket a szálláshelyre magával vitt.
  2. A szálláshely területén időszakosan felügyeletet biztosító személyzet jogosult a ki- és a belépő vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására.
  3. Szükség esetén a személyzet jogosult a szálláshely területén zajló forgalom irányítására.
  4. Vagyon- és balesetvédelmi okokból a szálláshely egész területe biztonsági kamerákkal van ellátva. A vendég a szálláshelyre történő belépéssel hozzájárul, hogy róla felvétel készüljön. A felvételeket az elektronikus rendszer 3 napig tárolja, utána automatikusan törlésre kerül.
  5. A szálláshely területén a szállodai vendégek szórakoztatása érdekében különböző programok kerülhetnek lebonyolításra. A programokról fotó és videófelvételeket készíthet a szálláshely munkatársa vagy az általa erre a feladatra megbízott vállalkozás, marketing és promóciós célokra. A programokon megjelent vendég tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ilyen módon a róla készített felvétel megjelenhet kiadványokban és különböző reklám felületeken.
 18. A szolgáltató kötelezettségei
  1. A szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás- és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.
  2. A szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a problémakezeléshez szükséges lépéseket megtenni, a megtett lépéseket írásban rögzíteni és erről a vendéget tájékoztatni.
  3. A szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a vendéget ért kárért, amely a szállodáján belül, a maga vagy alkalmazottai hibájából következett be.
  4. A szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy harmadik személy miatt következtek be, vagy azokat a vendég vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.
  5. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szálláshelyen belül kijelöljön olyan helye(ke)t, ahová a vendég nem léphet be. A szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a vendéget vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a vendég nem léphet be.
  6. A szolgáltató felelősséget vállal a vendéget ért mindazon kárért, amelyet a vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése miatt szenved, abban az esetben, ha a vendég a szolgáltató által kijelölt, illetőleg az általában erre rendelt helyen helyezett el, és a szolgáltatónak felróható okból (ideértve az elektronikus ajtómeghibásodás) vált illetéktelen személy számára elérhetővé. Ellenkező esetben (ideértve ha vendég az ajtózárásról nem gondoskodik) szolgáltató felelősséget nem vállal.
  7. A szolgáltató a vendég értéktárgyának, értékpapírjának vagy készpénzének elvesztéséért, elpusztulásáért vagy megsérüléséért csak akkor felelős, ha azt kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítási kötelezettség a vendéget terheli.
  8. Nem felel továbbá a szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
  9. A szolgáltatót abban az esetben sem terheli kártérítési felelősség, ha a közös helyiségeknek, kertjének vagy sporteszközeinek rendkívüli vagy egészségügyi előírások betartása véget elrendelt karbantartás idejére ezen létesítmények használata korlátozott vagy nem megengedett.
  10. A szolgáltató felelőssége nem terjed ki a vendég csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá az apartmanba és onnan történő szállítás során.
  11. A vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szolgáltató felé, és minden szükséges adatot a szálláshely rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázáshoz, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyve felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges. A szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szolgáltató e-mail címén vagy telefonszámán.
  12. A szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi szobaár összegének legfeljebb tízszerese.
 19. A vendég betegsége, halála
  1. Abban az esetben, ha a vendég a szállás, szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik és erről a szolgáltató tudomással bír, a szolgáltató köteles orvosi segítséget felajánlani a vendég részére azzal, hogy a felajánlott és elfogadott orvosi segítség költségei a vendéget terhelik. Amennyiben az orvos fertőző betegséget állapít meg, a szolgáltató jogosult a további szolgáltatás megtagadására. Az idő előtti szálloda elhagyás miatt keletkezett többletköltség a vendéget terheli.
  2. A vendég betegsége vagy halála esetén a szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg vagy az elhunyt hozzátartozója, örököse részéről, a szolgáltató által esetlegesen előlegezett orvosi költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének és a betegség, vagy halál kapcsán a szolgáltató és/vagy vendégei vagyontárgyaiban bekövetkezett károk erejéig.
 20. Háziállatok
  1. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szálláshelyre bevihető háziállatok körét egyedileg a vendég ez irányú jelzését követően meghatározza és a háziállatról fényképet kérjen a vendégtől.
  2. A szálláshelyre bevihető háziállat – kutya, macska – kizárólag bizonyos  apartmanokban, a vendég felügyeletével tartható, a közös helyiségeket ezen apartmanok megközelítésére használhatják, az egyéb helyiségeket – pl.: közös helyiségek, lépcső- azonban nem látogathatják.
  3. Amennyiben a szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a háziállat mérete vagy viselkedése zavarja az üzemeltetést, jogosult a háziállat fogadását megtagadni.
 21. Vis maior
  Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.), amely felett a sem a szolgáltató, sem a vendég vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel – vis maior – bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.
 22. A teljesítés helye és a szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság
  1. A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló szálláshely található.
  2. Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a szolgáltató vonatkozásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság kerül kijelölésre.
  3. A szolgáltató és a vendég közötti jogviszonyra az osztrák jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 23. Adatvédelmi nyilatkozat
  A szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésre bocsájtott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.
  A szolgáltató tevékenysége során vendégei adatait a GDPR értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási valamint saját reklámcéljaira (amennyiben a vendég ehhez hozzájárult) használja fel.
  A szállásszolgáltatási szerződés megkötése esetén a vendég elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a szolgáltató az apartmanház honlapján tüntet fel, illetve az érvényes ÁSZF-et az apartmanház recepcióján is elhelyezi.
  Stadl an der Mur, 2019. 02. 07.